Kliendi meelespea

1) Eelnevalt broneeritud ja tasutud teenuste eest raha ei tagastata.

2) Juhul, kui Sa ei jõua õigel ajal, teata sellest helistades  +372 5530627  telefonile. Sinu broneeritud aeg  jääb siis kahjuks hilinetud aja võrra lühemaks.

3) Broneering tühistatakse automaatselt, kui oled hilinenud saunadesse 30 min.

4) Ettemakstud summa ei kuulu tagastamisele.

5) Majutusse või saunadesse mitte ilmumisel ja tühistamata jätmisel peab tasuma 50% hinnast.

6)  Iga toa eest soovime broneeringu kinnituseks 20.- € ettemaksu ( iga päeva eest). Kui tühistate broneeringu siis ettemaksu tagasi ei tagastata.

7) Majutuse soodushind ettemakstes ei kuulu  tagastamisele kui tühistate broneeringu.

Viitna Puhkekeskus sisekorraeeskiri

 • Viitna Puhkekeskus asub Viitna külas, Kadrina vald, Lääne – Virumaa.
 • Käesolevad Sisekorraeeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kehtivad tervel Viitna Puhkekeskuse territooriumil kaasaarvatud kõik territooriumil asuvad ehitised (edaspidi Territoorium).
 • Viitna Puhkekeskuse esindajaks (edaspidi Esindaja) käesoleva Eeskirja mõistes on:  Viitna Puhkekeskus OÜ juhataja või töötaja.
 • Külastaja on kohustatud tulekahju vms ohu korral järgima Esindajate ja turvatöötajate korraldusi, evakuatsioonimärgistusi ja lahkuma Viitna Puhkekeskusest ja vajadusel territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel teavitama sellest koheselt, kas päästeametit/politseid (112) või Viitna Puhkekeskus OÜ Esindajat (tel 55 30 627).
 • Soovime pakkuda puhkekeskuse külalistele meeldejäävat viibimist Viitna metsade keskel ning selleks palume kõikidel külalistel järgida üldtunnustatud viisakus-ja käitumisreegleid. Puhkekeskuse külalised on alati oodatud tagasi.
 • Viitna Puhkekeskus OÜ on õigus Külastajalt nõuda tagatisraha maksmist.
 • Kokku lepitud tagatisraha tagastatakse rentnikule rendiperioodi lõppedes hiljemalt nädala jooksul juhul, kui Viitna Puhkekeksuse kasutamisel on peetud kinni eeskirjast.
 • Tagatisrahast on rentnikul õigus teha kinnipidamisi, kui on rikutud sisekorraeeskirjasid.
 • Kui kahjude suurus ületab tagatisraha, on rentnik kohustatud  rendileandjale tasuma puudujääva summa.
  Tagatisraha ei tagastata, kui broneerija tühistab broneeringu vähem, kui 30 päeva ennem broneeringu kuupäeva.
 • Kui Külastaja ei ole tagatisraha maksnud aga on tekitanud Puhkekeskusele kahju, on Esindajal Külastajalt õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
 • Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
 • Puhkekeskuse broneerimine toimub Viitna puhkekeskuse poolt väljastatud ettemaksuarve tasumisega. Ettemaksuarve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka käesolevad broneerimistingimused ja Viitna puhkekeskuse kodukord. Kui klient ei tasu ettemaksuarvet sellel näidatud tähtajaks, siis broneering ei kehti. Tellimus annulleeritakse, kui teenuste eest ei ole lõplikult tasutud 7 päeva enne üritust.
 • Suve-perioodi  broneeringute kinnitamine toimub peale ettemaksuarve tasumist.
 • Klient kohustub kõik pretensioonid puhkekeskuse esitatud arvete kohta esitama kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest. Pretensioonis peab sisaldama põhjendust, millises ulatuses ja millisel alusel peab klient esitatud arvet maksmisele mittekuuluvaks. Kui klient ei esita pretensiooni õigeaegselt või ei põhjenda seda nõuetekohaselt, ei ole kliendil õigust arve maksmisele hiljem vastuväiteid esitada.
 • Broneeringu annulleerimisel kolm nädalat enne üritust on kohustus maksta 25% kinnitatud tellimuse lõppsummast.
 • Broneeringu annulleerimisel üks nädal enne üritust on kohustus maksta 75% kinnitatud tellimuse lõppsummast.
 • Klient määrab ürituse toimumise eest vastutava isiku (kliendi esindaja). Kliendi esindaja peab ürituse toimumise päeval saabuma puhkekeskusesse 2 tundi enne ülejäänud osalejate saabumist, et võimaldada puhkekeskuse perenaisega kooskõlastada ürituse praktilised üksikasjad (mootorsõidukite parkimine, tubade jaotus jms).
 • Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele külalistele puhkekeskuse territooriumil, väljaspool puhkekeskuse territooriumit palume arvestada maaomanike huvidega ning kasutada igamehe õigusi säästvalt ümbritseva keskkonna suhtes.
 • Kõik lõhutud või rikutud asjad (nõud, toolid, mööbel, uksed, põrand, aknad vms.) on rentnik kohustatud hüvitama nende turuväärtuses.
 • Rentnik kohustub maksma trahvi 50 eurot ning tasuma  eripuhastuse eest. (  kui on ruume mitte hoitud heaperemehelikult, oksendatud,  urineeritud või suitsetatud selleks mitte ette nähtud kohtades
 • Puhkekeskuse tubades ei või viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud.
 • Keelatud on majadest esemete (mööbel, tekid, padjad jne) välja viimine ja mittesihtostarbeline kasutamine
 • Tubades on keelatud viibida välisjalatsites.
 • Puhkekeskuse territooriumil on keelatud siseruumides suitsetamine.
 • Puhkekeksuse ruumid ja territoorium tuleb rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid rentnikule andmise hetkel. Rentnik peab võimaldama puhkekeskuse esindajal ennem lahkumist ruumid üle vaadata, kui haldajal selleks soovi on.
 • Lemmikloomade toimetamine puhkekeskuse territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid inimesi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.
 • Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Viitna Puhkekeskus OÜ ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide üürileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse üürinud isik (klient).
 • Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
 • Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval alates kella 14.00. Toad peavad olema koristatud, vabastatud ja võtmed üle antud kokkulepitud lahkumise päeval hiljemalt kell 11.00 -ks.  Suurürituste puhul lepitakse külaliste saabumise ja lahkumise kellaajad eraldi kokku.
 • Prahi mahaviskamine puhkekeskuse territooriumil on keelatud. Klient koristab enda järelt tekitatud prügi. Enda poolt kaasa toodud pakendid, taara jms, samuti abivahendid ürituse läbiviimiseks, kohustub klient keskusest lahkudes kaasa võtma.
 • Puhkekeskuse ruumid ja territoorium antakse külaliste kasutusse koos olemasoleva sisustusega ja koristatult. Puhkekeskuse ruumide ja oma territooriumi koristamata jätmise korral lisandub koristustasu (vastavalt koristuse suuruse vajadusele).
 • Klient vastutab tuleohutuse nõuete järgimise eest. Puhkekeskuse territooriumil ja matkarajal võib lõket teha selleks ettenähtud kohas, oma grilli kasutamises palume eelnevalt kokku leppida. Keelatud on küünalde põletamine siseruumides ilma kuumakindla aluseta ja järelvalveta.
 • Puhkekeskuse territooriumil asuva järve kasutamine suplemiseks ja ujumiseks toimub omal vastutusel. Joobunud olekus vetteminek on keelatud . Alla 7 aastastel lastel vette minek lubatud vaid vanemate järelevalve all. Puhkekeskus ei taga vettemineku ohutust ega võimalda päästeteenust ega esmaabiteenust.
 • Klient peab arvestama, et puhkekeskus asub looduslikus kohas ning sellest tulenevalt võivad keskuses viibijaid häirida looduses vabalt liikuvad putukad ja loomad. Puhkekeskus ei vastuta looduslikest tingimustest tulenevate võimalike ebameeldivuste eest.
 • Puhkekeskusesse toodud isiklike asjade kaotsimineku ja kahjustumise eest puhkekeskus ei vastuta.
 • Puhkekeskuse külastajad peavad arvestama teiste keskuse külaliste huvide ja vajadustega. Puhkekeskuses tuleb käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt. Puhkekeskuse varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Igasugune tegevus puhkekeskuses  peab olema ohutu selles osalevate ja teiste isikute tervisele, keskuse ja seal viibivate isikute varale ja keskkonnale
 • Kui ei ole Puhkekeskusega kirjalikult kokku lepitud teisiti siis alates 01.09-31.05  ( 23.00-st kuni 07.00-ni ) või 01.06-30.08 (24.00-st kuni 06.00-ni) on keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teisi isikuid oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
 • Kodukorra rikkumise korral on puhkekeskusel õigus nõuda kliendilt trahvi summas 100 (ükssada) eurot iga rikkumise eest.
 • Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades.

VÕTMEKAOTUS                                                      10.- €

VOODIRIKKUMINE                                                20.- €  (OKSENDATUD, PISSITUD)

LISAKORISTUS                                                        10.- kuni 30.- € (orienteeruvalt mustusastmest)

AKNA/UKSE  KLAASI VAHETUS                          10.- kuni 30.- € (orienteeruvalt klaasi suurusest)

MUU INVENTAARI RIKKUMINE              alates 10.- € (orienteeruvalt kahjustuse            suurusest ja inventari väärtusest)